31
Aralık

Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru Alımı 2011

Kategori: Adalet Bakanlığı  |  Okunma: 54.760 views

2011 Yılı - Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru, Şöför, Aşçı, Kaloriferci, Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alımı İlanı.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli (657 sk. 4/B) ve Kadrolu Personel Alımı Sınav İlânı
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek madde 2’nin son fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliği’nin değişik 5’inci ve devam eden maddelerine göre, EK-2/B listede yeri sayısı unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli 4000 infaz ve koruma memuru, 335 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 296 destek personeli (şoför), 272 teknisyen, 36 destek personeli (aşçı) ve 61 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli pozisyona, 2) Devlet Personel Başkanlığının 16.02.2010 tarihli ve 4063 sayılı açıktan atama iznine istinaden ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere EK- 2/A listede yeri sayısı belirtilen kadrolu 477 infaz ve koruma memuru, 10 teknisyen, 15 şoför, 2 aşçı olmak üzere toplam 504 kadroya;
Bu pozisyonlara/kadrolara ilk defa yerleşecekler/atanacaklar merkezi sınava girip en az 70 puan alıp başvuranlar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadrolu infaz ve koruma memuru, şoför, teknisyen, aşçı ile sözleşmeli infaz ve koruma memuru, teknisyen, destek personeli (şoför, aşçı, kaloriferci) adaylarının beş katı; sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) için pozisyon katı aranmaksızın aday çağrılacaktır. Çağrılan adaylardan uygulamalı ve sözlü sınavda infaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) kadro ve pozisyonları için seçim yapılırken [kadrolu şoför, teknisyen, aşçı ile sözleşmeli teknisyen ve destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) hariç]; hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunlarına öncelik tanımak kaydıyla, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114′üncü maddesi gereğince adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarınca yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre pozisyon ve kadrolaraatama ve yerleştirme yapılacaktır. Başvurularda, lisans mezunları için 10-11 Temmuz 2010 KPSSP3, önlisans mezunları için 28 Kasım 2010 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 28 Kasım 2010 KPSSP94 puanı esas
alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

3) Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek ve Kadrolu Açıktan Atanabilmek İçin Gereken;
I. Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Askerlik durumu itibariyle;
i. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
ii. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
iii.Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak
kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları
taşımak.
II. Özel şartlar:
A- İnfaz ve Koruma Memurluğuna Sözleşmeli Yerleşebilmek ve Kadrolu Atanabilmek İçin ;
a. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b.Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav
tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,
c. Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,
ç. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü
olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce
bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet
hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
e. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark
13’ten fazla, 17’den az olmamak,
f. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya
askerlik çağına gelmiş ve muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfına geçirilmiş olmak,
g. Merkezi sınavdan en az 70 puan almak.
B- Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına yerleşebilmek için;
a. Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer
lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,
b. En az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim
Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen
daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
c. Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen
bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak,
(bu bend’e göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için;verilen metne sadık
kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle
tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde
bulundurulacak.)
d. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav
tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,
e. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
f. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü
olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce
bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet
hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
g. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya
askerlik çağına gelmiş ve muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfına geçirilmiş olmak,
h. Merkezi sınavdan en az 70 puan almak.
C- Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına yerleşebilmek ve kadrolu şoför
olarak atanabilmek için;
a. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b. Hizmetin özelliğine göre E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
c. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav
tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,
d. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü
olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce
bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet
hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya
askerlik çağına gelmiş ve muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfına geçirilmiş olmak,
g. Merkezi sınavdan en az 70 puan almak.
(Ayrıca sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına yerleşecek ve şoför
kadrolarına atanacak adaylara sözlü sınavın yanısıra araç başında kullanma becerisi de
ölçülmek suretiyle yapılacaktır.)
D- Sözleşmeli ve kadrolu teknisyen pozisyonlarına yerleşebilmek ve atanabilmek için;
a. Meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav
tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,
c. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü
olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce
bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet
hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
e.Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya
askerlik çağına gelmiş ve muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfına geçirilmiş olmak,
f. Merkezi sınavdan en az 70 puan almak.
E- Sözleşmeli destek personeli (aşçı ve kaloriferci) pozisyonlarına yerleşebilmek ve
kadrolu aşçı olarak atanabilmek için;
a. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b. Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların ilgili branşta
düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,
c. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav
tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,
d. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü
olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce
bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet
hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya
askerlik çağına gelmiş ve muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfına geçirilmiş olmak,
g. Merkezi sınavdan en az 70 puan almak.
(Sözleşmeli destek personeli (aşçı) ve kadrolu aşçı sözlü sınavında komisyon; halk eğitim
müdürlükleri veya diğer kurumlarda aşçılık işlerinden anlayan ehil bir kişinin görüşüne
başvurabilir.)
şartlarının aranması gerekmektedir.
4. Başvuru tarihi :
Başvurular 30 Aralık 2010 Perşembe günü başlayıp, 14 Ocak 2011 Cuma günü mesai saati
bitiminde sona erecektir.
5. Başvuru yeri ve şekli:
Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu
başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri Ek-1 başvuru formunu
doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı yada
komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar
ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavılıklarına
başvuracaklardır.
Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi
(APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına
gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet
Başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden
adayların başvuruları kabul edilecektir.
Adayların yalnızca bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yapacağı sözlü
sınava katılmaları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular
geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları
yapılmayacaktır.
Ayrıca, sözleşmeli olarak görev yapan infaz ve koruma memurları şartları taşımaları halinde
sözleşmeli pozisyonlar hariç kadrolular için açılacak sınava başvurabileceklerdir.
Aynı adalet komisyonu tarafından hem kadrolu hem de sözleşmeli personel alınmasına
yönelik olarak sınav açılması durumunda, adaylar bu sınavlardan sadece birine
başvurabileceklerdir.
6. Sınav yeri:
Ekli listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.
7. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:
Sınava girecek adaylar bayan ve erkek olmak üzere ayrı ayrı belirlenerek sözlü sınavdan
önce 21 Ocak 2011 tarihinde komisyonlarda, varsa Cumhuriyet Başsavcılığı internet
sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını
elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
8. Boy kilo ölçümü:
İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen kadro/pozisyon sayının beş katı aday içerisinden
boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava katılmaya
hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri 24-25 Ocak 2011
tarihlerinde yapılacaktır.
9. Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) uygulama sınav tarihi:
27 Ocak 2011 Perşembe günü adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan
üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama
sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilmemesi halinde takip eden
günlerde sınava devam edilecektir.
10. Sözlü sınav tarihi:
Sözlü sınav 31 Ocak 2011 tarihinde yapılacaktır. Belirtilen günde sınavının bitirilmemesi
halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
11. Sınav şekli:
Sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
12. Sözlü sınav konuları:
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması
gerekecektir.
13. İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında
yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.
14. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylardan tebliğden itibaren 15 gün içerisinde
belgelerini teslim etmeyen veya sözleşme imzalandıktan sonra, 15 gün içerisinde görevine
başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal
edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların sözleşmesi yapılacaktır.
15. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, diğer ilgili mevzuat hükümlerine
göre işlem yapılacaktır.
16. Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğu, büro personeli (ceza infaz kurumu
katipliği), teknisyen, destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) pozisyonları, sınav izni
verilen yerlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara
müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi naklen atamaya
esas alınmayacak olup, anılan Bakanlar Kurulu Kararına göre bu pozisyonlarda
çalıştırılanların naklen atanmaları çok özel şartlara bağlandığından, ilgililerin ileride
mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık gibi mazeretler) durumlarına en uygun adalet
komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.
17. Atama/yerleştirme yapılacak komisyonlara ilişkin kadro ve pozisyonları gösteren

EKLER :
1- Başvuru formu (1 sayfa)
2- Kadrolu atanacaklar için sınav izni verilen yerler (4 sayfa)
3- Sözleşmeli personel yerleştirilmesi için sınav izni verilen pozisyonlar (6 sayfa)
4- Sınav ilanı (5 sayfa)
 Yazının Etiketleri  

26 Yorum yapılmış

 • Ahmet
  02 Ocak 2011 |

  Sınavda başarılar arkadaşlar her iki alımada gireceğimben.

 • Nuran
  02 Ocak 2011 |

  Her iki alım derken ceza evi ve adliyelermi ? Her ikisne başvuru oluyomu

 • Fatih
  02 Ocak 2011 |

  Arkadaşlar ön linas mezunuyum ama diploma daha yok ne diey başvuracağımben.

 • Mehmet Ali
  02 Ocak 2011 |

  İnfaz koruma daha rahat arkadaşlar katiplikten benden söylemesi.

 • Ceren
  02 Ocak 2011 |

  Mehmet ali rakiplerini azaltmayamı çalışıyorsun :)

 • seda
  02 Ocak 2011 |

  arkadaşlar ilk başvuruyu nasıl yapacagız lütfen bilgi verebilirmisiniz?infaz koruma memuru yani gardiyanlık için başvuru formunu alıp adliye ye mi gidecegiz?nasıl nereye ve ne şeklde yapılıyor lütfen yardım?

 • yeşim
  03 Ocak 2011 |

  80 puanla yerleşebilirmiyim gardiyanlığa….???:(

 • şevki
  03 Ocak 2011 |

  bende sınavdan 79kusur aldım pek umudum yok ama kısmet işte ALLAH nasip ederse olur ayrıca gardiyanlık ve mübaşirlik kadrolarının ikisineden başvurabiliyormuyuz bilgisi olan varmı

 • şevki
  03 Ocak 2011 |

  seda başvuru için gerekli evrakları hazırlayıp
  basvuru formu dıploma ve sınavsonuc fotokopısı v.s basvurmak istedıgın adlıyedekı komısyonada yada sana en yakın bassavcılıga gıdıp evraklarını teslım edeceksın

 • fırat
  04 Ocak 2011 |

  arkadaşlar başvururkene hangi belgeler hazırlayacağız.ben üniversite çğrencisiyim diploma istemezler değil mi.birde ben 81 puan aldım kazanma ıhtımalım var mı?

 • mahmut
  06 Ocak 2011 |

  arkadaşlar 80 ve üstü kesin atanacakmış.

 • mustafa
  11 Ocak 2011 |

  arkadaşlar başvuruya giderken sağlık raporu alıyomuyuz lütfen biri cevap versin başvurudan önce mi snramı alacaz saglk raporunu.

 • BetaR
  11 Ocak 2011 |

  Slm arkadaşlar bakanlığın da yapmış olduğu açıklamaya göre üniversite mezunlarının son yıllarda daha çok alınması ceza tevkif evlerinin daha rahat olması yararı oldu..lise mezunu olupta kpss den 90 ve üstü alan bile atanamazken ama lisans ve önlisans mezunlarına 70 almak bile yetti atamaları da oldu daha şanslılar..
  GEREKLİ EVRAKLAR:
  1) DİPLOMA ASLI VE FOKOPİSİ
  2)KPSS ÇIKTISI(ORTA ÖĞRETİM VE LİSE MEZUNLARI İÇİN) .. LİSANS MEZUNLARIN ZATEN SONUÇ BELGELERİ ELİNDE
  3)EK 1 FORMU
  4)ARŞİV GÜVENLİK SORUŞTURMASI(3 ADET)
  5) EN AZ 1 ADET FOTOĞRAF
  6)T.C. KİMLİK FOTOKOSİ ( ŞART KOŞMUYORLAR OLSA DA OLUR OLMASA DA )

  ARŞİV GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU BİLGİSAYARDAN DOLDURULUP ÇIKTIRI ÇIKARILACAKTIR( BUNUN İÇİN DE ADRESLİ NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ ÇIKARMANIZ GEREKİYOR FORMU DOLDURMAK İÇİN GEREKLİ YARARINIZ İÇİN)

  EK 1 FORMUNUN DA ÇIKTISINI ÇIKARIP TÜKENMEZLE DOLDURACAKSINIZ…

  KPSS ÇIKTISININ ÜSTÜNE ; ATANDIĞIM TAKTİRDE ASLINI GETİRECEĞİMİ ARZ EDERİM DİYE YAZIP TARİH VE İMZANIZI ATINIZ

  ALLAH HERKESİN YARDIMCISI OLSUN..HERKESE BİR KAPI AÇAR İNŞALLAH MEVLAM..

 • BetaR
  11 Ocak 2011 |

  Mahmut :) ) 80 ve üstü kesin atanır diyorsan ben de sana torpilin varsa kpss ye de gerek yok desem daha yerinde bir laf etmiş olurum kardeşim..Gönül ister ki herkes atansın bir iş güç sahibi olsun ama kardeşim dediğim gibi puan pek önemli değil..70 ve üstünü aldın mı başvuruyorsun artık şansın ne kadar iyi olur bilemem ama 71 den bile çok atananlar oldu..kimseyi yanılgıya sokma herkes şansını denesin kısmette varsa her türlü olur zaten

 • BetaR
  11 Ocak 2011 |

  Fatih slm kardeşim .. kpss ye önlisanstan girdiysen diploma şart zaten her türlü..eğer orta öğretim düzeyinden girdiysen lise diplomanı okumakta devam ettiğin üniversiteden fotokopi yapıp aslı gibidir diye onaylat yeterli..tabi dediğim bigi önlisans düzeyinde kpss ye girmişsen kardeşim diploma şart .. fotokopisini alıyorlar ama aslına bakıyorlar umarım yardımcı olabildim

 • BetaR
  11 Ocak 2011 |

  seda gerekli olan evrakları yazdım .. adliyeye gidip başvuracaksın Arkadaşlar bu arada kalkıpta adli sicil kaydı belgesi çıkarmanıza gerek yok istemiyorlar boşuna para vermiş olmayın..

 • BetaR
  11 Ocak 2011 |

  mustafa sana da yazalım bakalım kardeşim sağlık raporunu eğer kazanacak olursan istiyorlar..sonra yanii.. Şevki gardiyanlık ve müvaşirlik kadrolarının ikisine de başvurabiliyor muyuz bilgisi olan varmı ? demişsin ..yok kardeşim eş zamanlı ikisine de başvuramazsın ve eş zamanlı ayrı ayrı yerlere başvuru yapıp eğer birinden atanman olsa bile tespit edlip iptal ediliyor atama … umarım faydalı açıklamalar yaptım herkese başarılar ..

 • müjde
  12 Ocak 2011 |

  arkadaşlar samsun da bayan gardiyan alımı yok başvuru da bulunamam de mi?

 • elif
  12 Ocak 2011 |

  ya ben 71.5 aldım ceza infaz koruma memurluğuna başvurucam… olur mu ki…

 • elif
  12 Ocak 2011 |

  betar adlı kişi bir şey soracam kpss sonuçununn internet çıktısınınn mı üzerine yazıcaz adımızı tarıhi falan??

 • MMDMR
  13 Ocak 2011 |

  ELİF HİÇBİR YAZI YAZMANA GEREK YOK. BEN 11.01.2011 TARİHİNDE BAŞVURUMU YAPTIM.

  GEREKEN EVRAKLAR
  1- BAŞVURU FORMU
  2- SONUÇ BELGESİ (BİLGİSAYAR ÇIKTISI)
  3- DİPLOMA ASLI VE FOTOKOPİSİ (ASLINA BAKIP ASLI GİBİDİR YAPIYORLAR)
  4- BİRİ BAŞVURU FORMUNA YAPMAK ÜZERE 2 ADET VESİKALIK FOTO
  5- ADLİYEDENDEN 5 TL KARŞILIĞINDA ADLİ SİCİL KAYDI
  6- NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ.(ASLINA BAKIP ASLI GİBİDİR YAPIYORLAR)

  BUNLAR CEZA VE İNFAZ KORUMA MEMURLUĞU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR.

  BENDE 82 PUANLA BAŞVURUYORUM İNŞALLAH HERKES İÇİN HAYIRLI OLUR.

 • turan türk
  13 Ocak 2011 |

  arkadaşlar sınav tarih ve yeri ile ilgili bilgisi olan var mı hangi sınav ne zaman ve nerede sırasıyla verebilir misiniz

 • emine
  14 Ocak 2011 |

  arkadaşlar uşakta oturuyum salihli sözleşmeli infaz koruma memurluğuna başvurdum sözlü sınava nasıl çağırıyorlar nasıl öğrenebilirim bilgisi olan varmı

 • MMDMR
  14 Ocak 2011 |

  ÖNCELİKLE;
  21 OCAKTA GİRMEK İSTEDİĞİNİZ YERİN İNTERNET SİTESİNDE LİSTE YAYINLANACAK. BU LİSTEDE ADINIZ VARSA 24 OCAKTA BAŞVURU YAPTIĞINIZ YERE ÖRNEĞİN EMİNE HANIM UŞAĞA DEĞİL SALİHLİYE GİDİP KİLO VE BOY ÖLÇÜMÜNÜ YAPTIRACAKSINIZ. EĞER BURDA DA BİR SORUN ÇIKMAZSA 31 OCAKTA YİNE SALİHLİDE MÜLAKAT SINAVINA GİRECEKSİNİZ.İNŞALLAH HERKESİN GÖNLÜNDEKİ OLUR.

 • yakup
  31 Ocak 2011 |

  basvuru tarihleri hakkında bir bilgi verebilirmisiniz

 • özgenur ırmak
  25 Nisan 2011 |

  lise mevzunuyum 25 yaşındayım kpss den 63 puan aldım 2011 in sonunda yapılacak olan sınavlara baş vurabilir miyim bilgi verebilir misiniz? yeniden mi sınava girmem yapacağınız sınavdan mı 70 almam gerek

Yorum yapın